جدیدترین اخبار روز شهر پردیس

مشخصات جغرافيايي اقليمي شهر پردیس

پوشش گياهي

از آنجائيکه شهر جديد پرديس در منطقه آب و هوايي گرم و خشک قرار گرفته به همين خاطر فاقد پوشش گياهي مي باشد . از سوي ديگر وضعيت توپوگرافي و زمين شناسي منطقه که غالباً پوشيده از سنگهاي آتشفشاني است سبب شده که سيماي طبيعي شهر از ملايمت مورد نياز سکونت برخوردار نباشد . با توجه به اين موضوع، اهميت توسعه فضاي سبز در شهر جديد پرديس را مضاعف ساخته است، در همين راستا سعي شده به موازات اسکان جمعيت، سرانه فضاي سبز نيز تأمين گردد.

در محدوده فاز يک وسعتي حدود 2 هکتار پارک و فضاي سبز شامل پارک ورودي فاز يک تفرجگاه محله 3 و در حدود 15 هکتار جنگلکاري بصورت نوار حاشيه جاده ترانزيت و حاشيه مسيل رودخانه ايجاد شده است سطح فضاي سبز درون شهري در فاز يک حدود 10 هکتار مي باشد.

در محدوده فاز دو پارک شهريار، مجهز با امکانات مورد نياز تفريحي در حدود 4 هکتار احداث شده است. مساحت کلي فضاي سبز درون شهري در اين منطقه در حدود 15 هکتار مي باشد . به مساحت فضاي سبز شهر پرديس نيز حدود 2 هکتار فضاي سبز ايجاده شده در منطقه صنعتي خرمدشت را مي توان اضافه نمود. شايان ذکر است که در طول سالهاي گذشته يکي از وظايف مديريت شهري نگهداري فضاي سبز ايجاد شده در سطح شهر بوده که اخيراً اين وظايف به عهده شهرداري پرديس واگذار شده است .

در سال 82 طي قراردادي در حدود 4 هکتار فضاي سبز درون شهري در فاز 2 و همچنين منطقه صنعتي خرمدشت به کل مساحت فضاي سبز شهر افزودده شده و از طرفي طراحي و اجراي ابنيه تفرجگاه محله 2 در فاز يک به پيمانکار واگذار گرديده است. که پس از اتمام اين مرحله فضاي سبز در سال آتي انجام خواهد شد.

برنامه هايي که در جهت توسعه فضاي سبز براي سال آتي در نظر گرفته شده بشرح ذيل مي باشد

-طراحي و اجراي فضاي سبز درون شهري به مساحت 8 هکتار همراه با 8 ماه نگهداري دوره تضمين.

-طراحي و اجراي فضاي سبز تفرجگاه محله 2 فاز يک به مساحت تقريبي 350 مترمربع همراه با 6 ماه نگهداري براي دوره تضمين.

-طراحي طرح جامع فضاي سبز شهر.

-طراحي و اجراي جنگل کاري ضلع شمالي محورAS2 به مساحت 45 هکتار همراه با يک سال نگهداري جهت دوره تضمين.

-طراحي و اجراي ابنيه و فضاي سبز پارک ضلع شمال غربي ميدان امام خميني (ره).

-طراحي و اجراي بدنه جاده تهران-آبعلي ضلع شمالي به مساحت تقريبي 25 هکتار در حد(فاز يک)

-طراحي و اجراي آبياري تحت فشار جنگل کاري به مساحت 45 هکتار.

  

مناظر مصنوع

در بررسي مناظر مصنوعي مي توان به :

الف)شهرک صنعتي خرمدشت با تعدادي کارخانه کوچک و بزرگ در سيما و منظر غرب محدوده شهري عامل غالب محيط به حساب آورد که با توجه به شکل نامنظم و خودرو اين شهرک منظره اي ناخوشايند را در نظر بيننده مجسم مي کند.

 ب)کارخانه سيمان دماوند با توجه به فاصله دور اين کارخانه در قسمت جنوبي شهر و آلودگي ناشي از فعاليت کارخانه از فاصله دور قابل رويت مي باشد .

ج)راز عناصر برجسته ديگر خط انتقال نيروي فشار قوي است که به صورت شمالي-جنوبي در راه ترانزيتي تهران-آمل يکي از مهمترين عناصر محدوده شهر پرديس مي باشد که محدوده شهري را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم مي کند.

د)سايت ماهواره مهمترين و برجسته ترين عنصر مصنوع اين محيط در جنوب شرقي شهر قابل رويت مي باشد.

 

ميزان بارندگي:

ميزان بارندگي اين منطقه در محدوده خطوط منحني همياران 350 الي 400 ميليمتر قرار مي گيرد.

ميانگين مجموع ساليانه بارش برابر 386 ميليمتر مي باشد که غالباً بصورت برف مي باشد بيشترين ميزان بازندگي در ماه مارس با 6/59 ميليمتر و کمترين ميزان بارندگي در فاصله هاي ژوئن و سپتامبر بعنوان خشک ترين ماه هاي سال با 6/2 تا 3/5 ميليمتر مي باشد. ميانگين حداکثر دما در ماههاي فوق که گرمترين ماههاي سال مي باشد بين 3/21 الي 5/26 درجه تغيير مي يابد.

ميانگين تعداد روزهاي باراني ثبت بالغ بر 55 روز مي گردد و بيشترين تعداد روزهاي باراني در ماه 5/8 روز و حداقل آن 2/0 روز بوده که به ترتيب به ماههاي مارس و اوت تعلق داشته است.

ميزان بارندگي در منطقه مورد نظر ضرورت پيش بيني مجاري مجهز جمع آوري آبهاي سطحي در شبکه معابر بيشتر درصد رطوبت ماهيانه مربوط به ماههاي دسامبر و ژانويه و فوريه با ميانگين حداکثر رطوبت نسبي 72 الي 74 درصد و خشکترين ماهها، ژوئن ، ژوئيه و اوت با ميزان 40 الي 5/44 درصد رطوبت به ثبت رسيده است.

 

ويژگيهاي اقليمي

جهت مطالعات ويژگيهاي اقليمي از سه ايستگاه هواشناسي آبعلي، لتيان و دوشان تبه(باغ گياه شناسي) تهران استفاده مي شود.

بر اساس آمار ميانگين بدست آمده سردترين ماه سال ژانويه با ميانگين حداقل(2/4)درجه سانتيگراد و گرمترين ماه سال ژوئيه با 7/32 درجه سانتيگران محسوب ميگردد.

ميانگين دماي روزانه در فصل تابستان بين 3/21 تا 5/26 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي بين 40 تا 43 درصد مي باشد اين وضعيت با توجه به منطقه آسايش ايران در فصل تابستان (حدوداً 5/21 تا 29 درجه سانتيگراد و 30 الي 65 درصد رطوبت) از مطلوبيت زمان برخوردار است.

ميانگين دماي روزانه در فصل زمستان بين 8 الي 4/6 درجه سانتي گراد مي باشد که بنا به محدوده منطقه آسايش ايران در فصل زمستان(حدوداً دماي 20 الي 26 درجه سانتيگراد و رطوبت بين 60 تا 75درصد) شرايطي سرد و نامطلوب را پديد مي آورد.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ساعت 10:18  توسط admin  |